Превентивно-здравствена заштита деце предшколског узраста, која остварује боравак у ПУ "Бошко Буха" Врбас, базира се на основама Закона о предшколском васпитању и образовању.

Програмски задаци превентивно-здравствене заштите деце, као и мере за очување здравља деце, одвијају се кроз следеће области рада:

- дневна контрола здравственог стања деце на пријему и у току дана /на основу изгледа детета, прегледа коже и видљивих слузокожа, узимање анамнестичких података од родитеља или старатеља детета, њиховог запажања у погледу здравственог стања сумљивог на почетак болести и изолације болесног детета.

По потреби код сумње на појаву болести детета, обавештавамо родитеља или старатеља детета уз савет за преглед код надлежног педијатра.

- Стварање одговарајућих услова у средини где бораве деца /редовно одржавање хигијене простора, температуе, осветљеност, проветреност, као и хигијена и безбедност на отвореном простору/.

- Свакодневно здравствено - васпитни рад на формирању навика које воде ка очувању здравља деце/развијање културно-хигијенских навика, одржавање личне хигијене деце, развијање правилног односа према исхрани, правилан ритам живљења у вртићу/, едукација родитеља у вези са личном хигијеном и начином исхране деце, заштита животне средине и друго.

- Периодична контрола раста и развоја деце /антропометријска мерења/ и преглед на педикулозу /вашљивост/.

Спровођењем превентивних мера континуирано делујемо у спречавању настанка и ширења инфективних болести и то:

- свакодневном контролом општих хигијенско-епидемиолошких услова /у простору где бораве деца, централним и дистрибутивним кухињама/ увидом у здравственом стање деце.

- родитељ је дужан да након прележане болести и излечења детета донесе потврду надлежног педијатра да дете може боравити у колективу.

- едукација запослених а посебно запослених на одржавању хигијене, припремању и сервирању хране.

- обезбеђивање потребних средстава за одржавање хигијене, посебно средстава за дезинфекцију.

- организовање поступка дезинфекције и дератизације.

- контрола здравственог стања запослених, изолација оболелих и полугодишњи санитарни прегледи у циљу откривања клицоноша и оболелих,а у случајевима позитивног налаза спроводиће се мере забране рада до обескличења.

- едукација деце - активности на формирању здравствених навика код деце спроводе се у оквиру редовних активности за време боравка деце у колективу /одржавање хигијене тела, исхране/ применом одговарајућих здравствено-васпитних активности адекватних њиховом узрасту.

У оквиру здравственог васпитања обележавају се теме из календара здравља, значајне за рад са децом.

Сарадња са родитељима остварује се индивидуално и путем родитељског састанка.

Сарадња са стручним институцијама одвијаће се у циљу програма превентивно - здравствене заштите.

Стручно усавршавање одвијаће се индивидуално путем семинара и у сарадњи са здравственим институцијама.

Реализацију програмских задатака превентивно-здравствене заштите спроводи медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту.