Функционалну структуру чини скуп функција условљених потребама вршења мисије, остваривања циљева и ефективног спровођења политике. Вршење мисије у датом времену и датим условима околине, потреба остваривања циљева у границама дозвољених одступања, одржавање компетентности у времену и карактеристике чинилаца, процеса и веза у токовима система условљавају рационално обликовање функционалне структуре.

Организациона структура треба да задовољи:

- да омогући рационалан и ефективан процес рада, као и проток информација између делова организационе структуре и околине и

- да омогући стварање ефективне интеграције и координације функција Установе.

Остаривање нове вредности врши се у ланцу одређених подручја рада - функција које заједно чине ланац вредности и које обезбеђују пројектовани, одређени однос на релацији:

- установа - околина,

- између делова структуре система.

Организациона структура

1Орган управљања
Члан 24. Орган управљања у Предшколској установи је Управни одбор. Председник и чланови Управног одбора обављају послове из своје надлежности, без накнаде. Састав и именовање Управног одбора
2Мандат Управног одбора
Члан 25. Управни одбор има девет чланова укључујући и председника. Управни одбор чине по три представника из реда запослених у предшколској установи, родитеља односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе. Чланови Управног одбора ПУ су:
3Привремени управни одбор
Члан 27. Секретаријат именује привремени Управни одбор Предшколске установе ако Оснивач не именује Управни одбор до истека мандата претходно именованим члановима Управног одбора. Мандат привременог Управног одбора Установе траје до именовања новог управног одбора од стране Оснивача.
4Надлежност Управног одбора
Члан 28. Управни одбор Предшколске установе: доноси Статут, Правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова. доноси Предшколски програм, Развојни план, Годишњи план рада, усваја Извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању утврђује Предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије доноси Финансијски план Предшколске установе, у складу са законом усваја Извештај о пословању, Годишњи обрачун и Извештај о извођењу екскурзија расписује конкурс за избор директора предшколсле установе даје мишљење и предлаже министру избор директора установе закључује са директором предшколске установе уговор из члана 124.став 1 закона о основама система образовања и васпитања одлучује о правима и обавезама директора предшколске установе доноси одлуку о проширењу делатности предшколске установе разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање васпитно-образовног рада доноси План стручног оспособљавања запослених и усваја Извештај о његовом остваривању одлучује по жалби на решење директора обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и овим Статутом. Управни одбор доноси Одлуке већином гласова укупног броја чланова. За обављање послова из своје надлежности Управни одбор одговара органу који га именује и Оснивачу. Седницама Управног одбора присуствује и учествује у њиховом раду , представник синдиката у предшколској установи, без права одлучивања. Рад Управног одбора ближе се одређује Пословником о раду Управног одбора.
5Савет родитеља
Члан 29. Предшколска установа има Савет родитеља. Представници савета родитеља бирају се сваке радне године. Мандат Савета родитеља траје једну радну годину. Савет родитеља Установе има 15 чланова. ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА У 2021/2022. године су: ___________________ Чланове Савета родитеља бирају родитељи, тако да свака организациона јединиоца Предшколске установе бира своје представнике пропорционално броју група односно броју деце у целодневном односно полудневном боравку. У Савету родитеља сразмерно су заступљени родитељи односно други законски заступници деце припадника националне мањине. Члан Савета родитеља је и представник родитеља односно другог законског заступника деце са сметњама у развоју и инвалидитетом. Савет родитеља: предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце у Управни одбор предлаже свог представника у све обавезне тимове предшколке установе учествује у поступку изборних садржаја и у поступку избора уџбеника разматра Предлог Предшколског програма васпитања и образовања , Развојног плана, Годишњег плана рада Разматра Извештаје о остваривању предшколског програма развојног плана и годишњег плана, спољашњем вредновању, самовредновању и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета васпитно-образовног рада разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Предшколске установе предлаже Управном одбору намену коришћења средстава прикупљених од родитеља односно другог законског заступника разматра и прати услове за рад Предшколске установе, услове за одрастање, безбедност и заштиту деце учествује у поступку прописивања мера , начина и поступка заштите и безбедности деце за време боравка у Предшколској установи и свих активности које организује Предшколска установа, у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе. даје сагласност на Програм и организовање излета, екскурзија, зимовања и летовања и разматра Извештај о њиховом остваривању предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља разматра и друга питања у складу са законом , актом о оснивању и овим статутом Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Управном одбору, директору и стручним органима установе. Рад Савета родитеља ближе се одређује Пословником о раду Савета родитеља.
6Општински савет родитеља
Члан 30. Општински савет родитељ чине представници савета родитеља , свих установа са подручја општине. Представници савета родитеља бирају се сваке радне године.
7Директор
Члан 31. Директор руководи радом Предшколске установе. Директор Предшколске установе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст.1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања. Дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има: - образовање из члана 140.ст.1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача или стручног сарадника: одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (1)студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је утврђивао високо образовање до 10.септембра 2005.г. Лице из става 1.тачка 1) подтачка (2)овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. - има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које има: одговарајуће образовање из члана 140. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача ((дужност директора Установе може да обавља васпитач са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем,)), дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Испит за директора установе може да полаже и лице које испуњава услова за директора установе и које има и доказ о похађаном прописаном програму обуке. Лице које положи испит за директора стиче дозволу за рад директора (у даљем тексту: лиценца за директора). Изабрани директор који нема положен испит за директора , дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност. Директору који не положи испит за директора у року од две године од дана ступања на дужност, престаје дужност директора . Лиценца за директора одузима се директору који је осуђен правоснажном пресудом за повреду забране из чл.110-113. Закона о основама система образовања и васпитања, за кривично дело или приврени преступ у вршењу дужности. Избор директора Предшколске установе Члан 32. Директора предшколске установе именује министар, на период од четири године. Директора предшколске установе чије седиште се налази на територији Аутономне покрајине Војводине именује министар, уз претходно прибављену сагласност надлежног органа аутономне покрајине. Уколико Секретаријат не достави сагласност у року од 15 дана од дана пријема захтева, сматра се да је сагласност дата. Директор предшколске установе бира се на основу конкурса. Конкурс за избор директора предшколске установе расписује управни одбор предшколске установе. Конкурс за избор директора расписује се најраније шест месеци , а најкасније четири месеца пре истека мандата директора. Пријава на конкурс за избор директора , заједно са потребном документацијом , доставља се предшколској установи. У предшколској установи у којој се васпитно-образовни рад изводи и на језику националне мањине, управни одбор прибавља мишљење одговарајућег националног савета националне мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење, у року од 15 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато. Управни одбор образује комисију за избор директора (у даљем тексту: Комисија) која има непаран број чланова и спроводи поступак за избор директора , и то: обраду конкурсне документације, утврђује испуњеност законом прописаних услова за избор директора, обавља интервју са кандидатима и прибавља мишљење васпитно-образовног већа о пријављеним кандидатима. Обавезне чланове Комисије чине по један представник из реда васпитача, медицинских сестара-васпитача и ненаставног особља. На седници управног одбора предшколске установе на којој се доноси одлука о расписивању конкурса за избор директора, Управни одбор именује чланове Комисије за избор директора. Мишљење васпитно образовног већа из става 10. овог члана даје се на посебној седници којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним изјашњавањем. Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, Комисија цени и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку за избор директора, који садржи достављену документацију кандидата и потребна мишљења и доставља их управном одбору у року од осам дана од дана завршетка поступка. Управни одбор , на основу извештаја сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и предлог за избор директора , које заједно са извештајем Комисије доставља министру у року од осам дана од дана достављања извештаја Комисије. Министар у року од 30 дана од дана пријема документације , врши избор директора предшколске установе и доноси решење о његовом именовању, о чему предшколска установа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Уколико министар утврди да поступак за избор директора није спроведен у складу са законом, односно да би избор било ког кандидата са листе кандидата који испуњавају услове, могао да доведе у питање несметано обављање делатности предшколске установе, у року од осам дана доноси решење о поновном расписивању конкурса за избор директора. Решење министра о именовању директора коначно је у управном поступку. Учесник конкурса има право на судску заштиту у управном спору. Статус директора предшколске установе Члан 33. Права, обавезе и одговорности директора утврђују се посебним уговором о међусобним правима и обавезама, без заснивања радног одбноса. Директору предшколске установе мирује радни однос за време трајања два мандата и има право да се врати на послове које је обављао пре именовања. Уколико директору прдшколске установе коме мирује радни однос престане дужност због истека мандата или на лични захтев током трећег и сваког наредног мандата, распоређује се на послове који одговарају степену и врсти његовог образовања. Ако нема одговарајућих послова, лице из става 3.овог члана остварује права као запослени за чијим радом је престала потреба, у складу са законом.
8Вршилац дужности директора
Члан 34. Вршиоца дужности директора именује министар до избора новог директора у року од осам дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности директора. Вршиоца дужности директора установе чије седиште се налази на територији Аутономне покрајине Војводине, именује надлежни орган аутономне покрајине (Секретаријат). За вршиоца дужности директора установе може да буде именовано лицекоје испуњава прописане услове за директора установе, носим положеног испита за директора установе, и то до избора директора установе, а најдуже шест месеци. Након престанка дужности, вршилац дужности директора има право да се врати на послове које је обављао пре именовања. Права, обавезе и одговорности директора установе односе се и на вршиоца дужности директора .
9Надлежност и одговорност директора Предшколске установе
Члан 35. Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности Предшколске установе. Директор за свој рад одговара Министру и Управном одбору. Директор установе чије седиште се налази на територији Аутономне покрајине Војводине за свој рад одговара министру, надлежном органу аутономне покрајине и управном одбору. Директор у вршењу функције руковођења обавља следеће послове: -планира и организује остваривање програма васпитања и образовања и свих активности установе - одговоран је за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашђњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета васпитно-образовног рада - одговоран је за остваривање развојног плана предшколске установе -одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава , у складу са законом сарађује са органима јединице лиокалне самоуправе, организацијама и удружењима - огранизује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада васпитача и стручних сарадника -планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања васпитача и стручних сарадника -одговоран је за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима - предузима мере у случајевима повреде забрана из члана 110-113 закона о основама система образовања и васпитања - предутима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног саветника , као и других инспекцијских органа -одговоран је за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете -обавезан је да благовремено информише запослене, децу и родитеље, односно друге законске заступнике, стручне органе и управни одбор о свим питањима од интереса за рад установе у целини -сазива и руководи седницама васпитно-образовног већа, без права одлучивања образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи -сарађује са родитељима и другим законским заступмицима деце и сваетом родитеља - подноси извештај управном одбору, најмање два пута годишње, о свом раду и раду установе -одлучује о правима, обавезама и одговорностима деце и запослених, у складу са законом -доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом -обезбеђује услове за остваривању права деце и права , и обавеза и одговорности запослених у складу са законом -одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос -обавља и друге послове у складу са законом - доноси одлуку о потреби заснивања радног односа - распоређивање помоћника директора из реда васпитача и стручних сарадника Предшколске станове - одлучује о распоређивању радника у другу организацију у споразуму са њом - одлучује о престанку потребе за радом радника у складу са утврђеним критеријумима - одлучује о прековременом раду - одлучује о прерасподели радног времена - одлучује о распореду радног времена - одлучује о потреби заснивања радног односа са радним временом краћим од пуног радног времена и обиму тог рада -одлучује о дужини годишњег одмора радника, а о дужини његовог годишњег одмора одлучује Управни одбор - одлучује о плаћеном и неплаћеном одсуству радника - одлучује о доприносу радника у раду - одлучује и предузима мере у случају недоличног понашања васпитача , медицинских сестара-васпитача и сарадника - одлучује о дисциплинској одговорности радника за учињену повреду радне обавезе - покреће и води дисциплински поступак, доноси решење и изриче дисциплинску меру - одлучује о удаљењу радника са радног места или из Предшколске установе - одлучује о престанку радног односа - потписује јавне исправе и акте Предшколске установе У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га васпитач или стручни сарадник у Предшколској установи на основу овлашћења директора односно Управног одбора, у складу са законом. Члан 36. Изузетно, директор Предшколске установе може да обавља и послове васпитача и стручног сарадника у складу са решењем министра. Инструктивно-педагошки увид у рад директора који обавља послове из става 1. овог члана врши саветник- спољни сарадник.
10Престанак дужности директора
Члан 37. Дужност директора Предшколске Установе престаје: Истеком мандата, на лични захтев,навршавањем 65 година живота и разрешењем. Одлуку о престанку дужности директора доноси министар, уз претходно прибављену сагласност Секретаријата. Уколико секретаријат не достави сагласност у року од 15 дана од дана пријема захтева , сматра се да је сагласност дата. У предшколској установи у којој се васпитно образовни рад изводи и на језику националне мањине министар прибавља мишљење одговарајућег националног савета националне мањине. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од осам дана од дана пријема захтева , сматра се да је мишљење дато. Министар разрешава директора Предшколске установе ако је утврђено да: не испуњава услове из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев управног одбора или министра Предшколска установа није донела благовремено програм образовања и васпитања, односно не остварује програм образовања и васпитања или не предузима мере за остваривање принципа, циљева и стандарде постигнућа Предшколска установа не спроводи мере за безбедност и заштиту деце директор не предузима или неблаговремено предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110. -113. Закона о основама система образовања и васпитања и тежих повреда радних обавеза запослених у Предшколској установи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације се у Предшколској установи води евиденција и издају јавне исправе супротно закону директор не испуњава услове из члана 122. Закона о основама система образовања и васпитања директор не поступа по препоруци, налогу односно мери надлежног органа за отклањање утврђених недостатака и неправилности није обезбедио услове за инспекцијски, стручно-педагошки надзор и спољашнје вреновање за време трајања његовог мандата предшколска установа два пута узастопно оцењена најнижом оценом за квалитет рада омета рад управног одбора и запослених, непотпуним , неблаговременим и нетачним обавештавањем, односно предузимањем других активности којим утиче на законито поступање управног одбора и запослених. директор није обезбедио да се у оквиру јединственог инфармационог система просвете врши благовремен и тачан унос и одржавање базе података установе као и контролу унетих података је у радни однос примио или ангажовао лице ван радног односа супротно закону, посебном колективном уговору и општем акту је намерно или крајњом непажњом учинио пропуст приликом доношења одлуке о дисциплинском поступку, која је правоснажном судском пресудом поништена као незаконита и ако је Предшколска установа обавезана на накнаду штете је одговоран за прекршај из закона, привредни преступ или кривично дело у вршењу дужности, као и у другим случајевима, у складу са законом и у другим случајевима када се утврди незаконито поступање. Директор је одговоран за штету коју намерно или крајњом непажњом нанесе установи, у складу са законом. Министар решењем разрешава директора Предшколске установе у року од 15 дана од дана сазнања, а најкасније у року од једне године од наступања услова из става 7 овог члана. Решење министра којим се директор разрешава , коначно је у управном поступку.
11Помоћник директора
Члан 38. Предшколска установа има Помоћника директора у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установе. Решењем директора на послове Помоћника директора распоређује се васпитач и стручни сарадник, односно који има професионални углед и искуство у Предшколској установи, за сваку радну годину. Помоћник директора организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Предшколске установе, координира рад стручних актива и других стручних органа. установе и обавља друге послове, у складу са законом. Након престанка дужности, помоћник директора има право да се врати на послове које је обављао пре постављења. Помоћник директора обавља и послове васпитача и стручног сарадника , у складу са решењем директора.
12Стручни органи, тимови и педагошки колегијум установе
Члан 39. Стручни органи Предшколске установе су: васпитно-образовно веће и стручни актививаспитача и медицинских сестара –васпитача, актив за развојно планирање и други стручни активи и тимови, у складу са законом. Члан 40. Васпитно-образовно веће у предшколској установци чине: васпитачи и стручни сарадници. Стручни актив за развојно планирање чине представници васпитача, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе и савета родитеља. Чланове стручног актива за развојно планирање именује Управни одбор. У предшколској установи директор образује следеће тимове: 1) тим за инклузивно образовање; 2) тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања I занемаривања; 3) тим за самовредновање; 4) тим за обезбеђивање квалитета и развој предшколске установе 5) тим за професионални развој 6) друге тимове за одтваривање одређеног задатка, програма или пројекта. Тим чине представници запослених, родитеља односно других законских заступника, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања. Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива , координатори стручних тимова и стручни сарадници. Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора из члана 126.став 4. тач.1)-3) и тачка 5)-7) Закона о основама система образовања и васпитања. Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник директора. Надлежност стручних органа, тимова и педагошког колегијума Члан 41. Стручни органи, тимови и педагошки колегијум: старају се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада предшколске устаноиве; прате остваривање предшколског програма ; старају се о остваривању циљеав и стандарда постигнућа,развоја компетенција; вреднују резултате рада , васпитача и стручних сарадника; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом у процесу васпитања и образовања и решавају друга стручна питања васпитно-образовног рада. Члан 42. Васпитно-образовно веће може одржати седницу ако јој присуствује више од 2/3 чланова, а одлуке су пуноважне ако за њих гласа више од половине свих чланова васпитно-образовног већа. На седници васпитно-образовног већа води се записник. Члан 43. Седнице васпитно-образовног већа сазива и њима руководи директор Предшколске установе без права одлучивања. Васпитно-образовно веће : - стара се о осигурању и унапређењу квалитета васпитно образовног рада установе - прати остваривање програма васпитања и образовања стара се о остваривању циљева и исхода васпитања и образовања вреднује резултате рада васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника прати и утврђује резултате рада деце предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом у процесу васпитања и образовања и решава друга стручна питања васпитно образовног рада прати и анализира рад стручних актива, комисија и радних група утврђује режим дана у целодневном и полудневном боравку даје мишљење о кандидату предложеном за директора Предшколске установе предлаже Оснивачу кандидата за чланове Управног одбора установе из реда запослених Члан 44. Стручни активи у Предшколкој установи су: Актив медицинских сестара Актив васпитача млађих васпитних група Актив васпитача средњих и мешовитих васпитних група од 3-5 година Актив васпитача старијих мешовитих васпитних група од 4 до 6 година Актив васпитача припремних васпитних група Активи раде у седницама на којима се води записник. Члан 45. Актив нарочито: стара се и организује уже стручно и дидактичко-методичко усавршавање васпитача негује размену искустава у планирању, извођењу и праћењу васпитно-образовних активности координира рад васпитача анализира успех деце из одговарајућих области пружа помоћ комисијама предлаже увођење савременог васпитно-образовног рада и набавку одговарајућих васпитно-образовних средстава пружа помоћ васпитачу-приправнику врши и друге послове стручне природе Стручни актив сазива и њиме руководи васпитач односно сарадник кога бира за сваку радну годину васпитно-образовно веће.
13Секретар
Члан 46. Правне послове у установи обавља секретар. Секретар мора да има образовање из области правних наука у складу са чланом 140. став 1. овог закона и дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за секретара). Секретар се уводи у посао и оспособљава за самосталан рад савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу за секретара. Секретару – приправнику директор одређује ментора са листе секретара установа коју утврди школска управа. Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи испит за лиценцу за секретара. Трошкове полагање испита из става 4. овог члана, сноси установа. Министарство издаје лиценцу за секретара. Секретару који не положи испит за лиценцу за секретара у року из става 4. овог члана престаје радни однос. Секретар који има положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит, сматра се да има лиценцу за секретара. Начин и програм увођења у посао, програм, садржину, начин и рокове за полагање испита за лиценцу за секретара, састав и начин рада комисије Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине пред којом се полаже испит, садржај и образац лиценце за секретара, накнаде за рад чланова комисије и остала питања у вези са полагањем испита за лиценцу за секретара, прописује министар. Послови секретара Члан 47. Секретар установе обавља следеће послове: 1) стара се о законитом раду установе, указује директору и органу управљања на неправилности у раду установе; 2) обавља управне послове у установи; 3) израђује опште и појединачне правне акте установе; 4) обавља правне и друге послове за потребе установе; 5) израђује уговоре које закључује установа; 6) правне послове у вези са статусним променама у установи; 7) правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих; 8) правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом установе; 9) пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи; 10) пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе; 11) прати прописе и о томе информише запослене; 12) друге правне послове по налогу директора. Установа је дужна да обезбеди секретару приступ јединственој информационој бази правних прописа.