Целодневни боравак одвија се у трајању од 10 часова, тј. од 5:30 до 16:30 часова, а полудневни од 7:30 до 12:30 часова, односно од 13:00 до 18:00 часова.

У току зимског и летњег школског распуста, а према Правилнику о календару образовно-васпитног рада за основне школе на територији Аутономне Покрајине Војводине, које доноси покрајински секретар за образовање и културу, прекидају са радом сви објекти у којима је искључиво заступљен полудневни боравак у објекти за чијом функцијом престаје потреба /због знатно смањеног присуства деце/, као и објекти у којима се планира знатнија санација која би искључивала могућност присуства деце и запослених.

Непосредно пред почетак назначених распуста сачињава се План дежурства објеката Установе, са којим се благовремено упознају родитељи и запослени у Установи путем средстава информисања и преко огласних табли у свим објектима Установе.

Овим Планом омогућено је свим родитељима да у периодима смањеног обима рада, збрину своју децу у објектима који од њиховог места боравка нису знатније удаљени.