Средства за финансирање делатности Установе обезбеђују:

- буџет Општине Врбас,

- буџет Републике Србије,

- непосредни корисници услуга - родитељи,

- остали извори /донатори, спонзори/.

Зараде запослених утврђују се у складу са прописима, а материјални трошкови на основу Правилника /Службени гласник Републике Србије, број 62/03, 64/03, 62/04, и 79/05/ регулисано је финансирање делатности Предшколске установе, а Правилником о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама //Службени гласник Републике Србије", број 1/93, 6/96/, постављена је методологија утврђивања економске цене услуга.

На основу наведеног Закона и подзаконских аката, стручне службе Установе и Оснивача утврђују предлог цене услуга у Предшколској установи "Бошко Буха" Врбас, а Решење о утврђивању цена услуга у Предшколској установи доноси председник Општине.

Средства за финансирање делатности Установе по овом Програму обезбедиће се у Буџету општине Врбас и осталим изворима финансирања.