Делатност Установе дефинисана је Општим основама предшколског програма, Законом о основама система образовања и васпитања и законом о предшкоплском васпитаању и образовању, као и васпитање и образовање деце предшколског узраста.

Предшколска установа обавља и делатност којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста у складу са законом.

У оквиру предшколског васпитања и образовања остварује се и припремни предшколски програм.

На почетку Радне године, установа у складу са потребама родитеља израђује своје радно време које обухвата 11 сати рада али се период пријема и одвођења деце кући помера. Ритам дневних активности је флексибилан.