Циљеви и задаци утврђени су Општим основама предшколског програма /Службени гласник Републике Србије Просветни гласник“ 14/6/.

Циљеви

Циљеви и задаци утврђени су Општим основама предшколског програма /Службени гласник Републике Србије Просветни гласник“ 14/6/.– Васпитно образовни рад, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, представља усмеравање активности и напора ка остваривању следећих циљева и задатака:1. Побољшање квалитета живота деце и стварање оптималних услова за њихов правилан развој,2. оптимална усклађеност развојних потреба деце и потреба породица за њиховим збрињавањем, са једне стране и услова, могућности облика рада, послова и услуга које организује Установа са друге стране,3. максимално коришћење кадровских, организационих и материјалних потенцијала Установе за пружање помоћи родитељима и породицама у остваривању њихових функција,4. побољшање социјалних услова запослених у Предшколској установи.Основна функција Предшколске установе „Бошко Буха“ Врбас је збрињавање деце предшколског узраста за време радних обавеза њихових родитења и пружање помоћи породици у остваривању њене репродуктивне заштитне, емоционалне, социјалне, васпитне и економске функције, као и задовољење дечијих развојних потреба.
Социјална функција Предшколске установе остварује се:
– на нивоу социјалног рада са појединцем,– на нивоу социјалног рада у оквиру Предшколске установе и локалне самоуправе,– на нивоу социјалног рада са групом.
Основни циљеви социјалног рада у Предшколској установи су:
– смештај деце у вртиће Установе,– остваривање права на регресирање трошкова боравка деце.
На овај начин услуге Установе постају доступне свакој породици, чиме се доприноси социјалној сигурности и стабилности породице.
Превенција социјалних проблема деце у најранијем узрасту остварује се кроз непосредни рад тако што се од првог дана прати породично-социјална ситуација детета и стручно се реагује на појаву проблема у фунционисању породице.
Неговање и усвајање хуманитарних вредности остварује се на свим нивоима стручног рада Установе, а најнепосредније на директном раду са децом кроз васпитно-образовни програм и остале активности у оквиру дневног режима, као и кроз сарадњу са родитељима.

Постизање оптималних усклађености између породице за збрињавање и обухват деце одговарајућим облицима рада и пружањем одговарајућих услуга породицама и деци остварује се првенствено кроз планирање рада Установе. На основу потреба родитеља за збрињавањем деце планира се формирање група, типова боравка и оптимално коришћење капацитета Установе.

Задаци

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

1. Програм неге и васпитања деце узраста до три године,

2. стручно усавршавање,

3. сарадња са породицом у периоду адаптације,

4. планирање васпитно-образовних рада медицинских сестара васпитача и педагошка документација.

Васпитање и нега деце узраста до три године реализује се стварањем повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуства по сопственом програму, откривајући себе и своју околину, у којој ће бити активно у складу са својим потребама и могућностима. Поред основних циљева васпитно-образовног рада, основа за развој трајних својстава личности су и многи задаци који су наведени у Општим Основама Програма васпитно-образовног рада са децом узраста до три године /Просветни гласник РС, бр.14/06/, на основу којег се реализује васпитно-образовни рад са децом овог узраста.

Приоритетни задаци васпитно-образовног рада са децом јасленог узраста, као и услови за њихово успешно реализовање који се остварују током радне године у дечијимјаслицама су:

1. континуирана превентивна-здравствена заштита детета, путем сарадње са Педијатријском службом Дома здравља, укључивање Превентивно-здравствене службе Установе у едукацију родитеља деце овог узраста,

2. обезбеђивање квалитетне исхране и неге детета као основног предуслова за правилан психофизички развој,

3. активности са децом реализује се путем игре, која је битно начело васпитног рада. Обзиром на основна обележја игре, на њен изузетан значај за развој личности детета, веома је важно пружити детету довољно могућности да се слободно и спонтано игра, јер је игра начин мишљења код деце,

Васпитно-образовни рад обухвата следеће програмске целине:

– превентивно-здравствену заштиту,

– негу и васпитне активности,

– оплемењивање средине,

– сарадњу са породицом.

Нега и васпитање ће се реализовати кроз: моторичке, сензорно-перцептивне, музичко-ритмичке, графичко-ликовне, интелектуалне, језичке активности и драматизације.

Стручно усавршавање

Стручно усавршавање за медицинске сестре васпитаче планира се са циљем подизања квалитета васпитно-образовног рада путем: стручних органа ПУ и акредитованих семинара. Приоритетне активности у оквиру рада стручних сарадника са сестрама се организују са циљем освешћивања разумевања важности раног развоја деце /подржавање и подстицај развоја детета/ путем радионица како би освестили значај блиског емоционалног контакта сестре и детета. Важно је брижљиво испланирати активности деце током дана уз примену очигледних средстава, играчака, ликовних материјала, применом музике /тимски рад сестара и стручних сарадника/. Организовано и системски радити са сестрама на професионално комуникацији са родитељима и на развоју квалитетног партнерског односа међу сестрама. Стручно усавршавање се планира на нивоу ПУ у зависности од потреба.

Сарадња са породицом у периоду адаптације

Поред редовног збрињавања деце у току целодневног боравка деце у максималном трајању од 10 часова, родитељима су понуђени различити облици адаптације деце ради лакшег укључивања и навикавања деце на колектив и одвајање од породице:

– уз активно присуство родитеља,

– пријем без присуства родитеља,

– скраћени боравак.

Педагошко-инструктивни рад са сестрама на припреми адаптације и родитељски састанци се одвијају пре почетка радне године.

Планирање васпитно-образовног рада медицинских сестара и васпитача и педагошка документација

На основу програма васпитно-образовног рада са децом узраста до три године, медицинске сестре васпитачи израђују:

– ниво групе,

– месечно планирање васпитно-образовног рада,

– недељну реализацију планираног рада и запажања о развоју деце.

Медицинске сестре су у обавези да воде Књиге рада медицинских сестара васпитача, у које уносе следеће податке:

– распоред дневних активности,

– податке о деци,

– евиденцију о присутности деце,

– структуру и ниво васпитне групе деце,

– услове рада: материјални и просторни,

– месечне планове васпитно-образовног рада,

– недељну реализацију васпитно-образовног рада и запажања о развоју деце,

– сарадњу са породицом, вртићима и евиденцију о стручном усавршавању.